Madde 1 – Taraflar1.1. Satıcı

1.2. Müşteri

Sözleşme metni boyunca “Müşteri” olarak anılacaktır.

Madde 2 – Konu

Bu sözleşme, MAFA Web Tasarım ve Yazılım Ajansı tarafından sunulan web tasarımı, yazılım geliştirme ve ilgili diğer hizmetlerin (bundan böyle “Hizmetler”) Müşteri tarafından satın alınması ve kullanılması şartlarını düzenlemektedir.

Madde 3 – Hizmetlerin Kapsamı ve Teslimat

3.1. Hizmetler, Müşteri’nin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanacak web sitesi ve/veya yazılım çözümlerini içerir.

3.2. Hizmetlerin detayları ve teslimat süreci, taraflarca ayrıca yapılacak olan projelendirme toplantılarında belirlenecek ve proje teklif dokümanında açıkça tanımlanacaktır.

3.3. Ajans, projenin teslim edilmesi sürecinde düzenli güncellemeler sağlayacak ve Müşteri’nin onayına sunulan her aşamada bilgilendirme yapacaktır.

Madde 4 – Fikri Mülkiyet Hakları

4.1. Teslim edilen tüm tasarımlar, kodlar ve içerikler üzerindeki telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları, Ajans’a aittir.

4.2. Ajans, iş bu sözleşme kapsamında geliştirilen ürünler üzerinde, Müşteri’ye sınırlı, dünya genelinde geçerli, geri alınamaz ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı vermektedir.

4.3. Müşteri, Ajans’ın yazılı onayı olmaksızın bu ürünleri çoğaltamaz, dağıtamaz veya ticari amaçla kullanamaz.

Madde 5 – Ödeme Koşulları

5.1. Hizmetler için ödenecek toplam ücret ve ödeme planı, projenin başlangıcında taraflarca mutabık kalınan ve Müşteri tarafından onaylanan proje teklif dokümanında belirtilmiştir.

5.2. Ödemeler, belirlenen takvim doğrultusunda ve Ajans tarafından faturalandırılacaktır.

Madde 6 – Gizlilik

6.1. Taraflar, sözleşme süresince ve sonrasında, işbu sözleşme kapsamında edinilen tüm bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

6.2. Herhangi bir tarafın yazılı onayı olmaksızın bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanamaz.

Madde 7 – Sözleşmenin Süresi ve Sonlandırma

7.1. Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca belirlenen proje teslim tarihine kadar devam eder.

7.2. Her iki taraf da, ciddi ihlaller durumunda ve yazılı olarak önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi derhal sonlandırma hakkına sahiptir.

Madde 8 – Uyuşmazlık Çözümü

Taraflar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlık, Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yargı yetkisine tabidir.

Madde 9 – Yürürlük

Bu sözleşme, taraflarca okunarak ve onaylanarak elektronik ortamda imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

İşbu sözleşme 9 (dokuz) maddeden ibarettir ve taraflarca kabul edilerek imzalanmıştır.